Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія
Хокей на траві в Україні
Ревізійна комісія

Ревізійна комісія

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Федерації Конференцією обирається Ревізійна комісія. За рішенням Конференції склад комісії може бути достроково змінений.

Ревізійна комісія обирається терміном на 4 (чотири) роки.

Голова та члени Ревізійної комісії обираються з-поміж членів Федерації.

Ревізійна комісія обирається в кількості не менше 3-х осіб. Президент, віце-президент, директор, члени Комітетів/Комісій, головний бухгалтер Федерації та керівники відокремлених підрозділів не можуть бути членами Ревізійної комісії Федерації.

Ревізійна комісія є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу.

Засідання проводяться не рідше ніж раз на 6 місяців.

Рішення приймаються більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

Засідання Ревізійної комісії та прийняття рішень Ревізійною комісією також можуть проводитися за допомогою засобів зв’язку (мережа інтернет, скайп конференція, електронна пошта). Рішення про форму проведення такого засідання приймає голова Ревізійної комісії та повідомляє про прийняте рішення членів Ревізійної комісії Федерації не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до визначеної дати проведення такого засідання. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

Перевірки діяльності президента, віце-президента, директора, голів відокремлених підрозділів, інших посадових осіб проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, з власної ініціативи або на вимогу 1/10 членів Федерації.

Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації (у тому числі президента, віце-президента, директора, голів відокремлених підрозділів, голів Комітетів, Комісій, Робочих груп) надання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих (усних/письмових) пояснень.

До повноважень Ревізійної комісії належать:

  • внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Федерації;
  • складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Федерації до затвердження Конференцією річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Федерації;
  • проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Федерації;
  • надання звітів перевірок та ревізій Конференції для прийняття відповідних рішень;
  • затвердження річного плану діяльності Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведення перевірок Конференції/Раді Федерації. Члени Ревізійної комісії приймають участь у засіданнях Ради Федерації з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Конференція не має права затверджувати річний баланс Федерації.

Ревізійна комісія має право ставити питання перед президентом про скликання позачергових зборів Конференції, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Федерації або виявлено зловживання посадовими особами Федерації.

Порядок створення, діяльності та повноваження Ревізійної комісії встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Конференції. Конференція/Рада Федерації має право затверджувати Положення про Ревізійну комісію Федерації.

Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Федерації згідно з рішенням Конференції, а також на вимогу Ревізійної комісії і в інших випадках, встановлених чинним законодавством України, може призначатися аудиторська перевірка діяльності та звітності Федерації.

Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Федерації встановлюється чинним законодавством України.

На вимогу 1/10 членів Федерації (ініціативна група) може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Федерації із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з Федерацією чи з її членами.

Витрати, пов’язані з проведенням такої перевірки, покладаються на ініціативну групу членів Федерації, на вимогу якої проводиться аудиторська перевірка. Витрати ініціативної групи членів Федерації на оплату послуг аудитора можуть бути компенсовані федерацією (за рахунок її коштів) за рішенням Конференції/Ради Федерації.

Залучення професійного аудитора для перевірки та підтвердження правильності річної звітності Конференції обов’язково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Публічна звітність Федерації про результати її діяльності не вимагається, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.