Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Конференція

Конференція
Хокей на траві в Україні
Конференція

Конференція Федерації

Найвищим органом управління Федерації є Конференція, яка може бути черговою, позачерговою та звітно-виборною.

Чергова Конференція скликається Радою Федерації за необхідністю, але не рідше одного разу на 1 рік.

Звітно-виборча Конференція скликається один раз у чотири роки.

Позачергову Конференцію може бути скликано на вимогу 2/3 членів Ради Федерації, на вимогу не менше 1/10 від загальної кількості членів Федерації або на вимогу ревізійної комісії; порядок її скликання є тотожним до порядку скликання чергової Конференції.

Рішення про проведення Конференції приймається Радою Федерації не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення.

Не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до проведення Конференції відокремленим підрозділам та іншим членам Федерації надається інформаційне повідомлення, яке обов’язково містить інформацію про: дату та місце проведення Конференції, порядок та строки реєстрації делегатів для участі у Конференції, порядок денний та інші дані, які стосуються проведення Конференції. Рада визначає та встановлює квоту делегатів на Конференцію.

Засідання Конференції та прийняття рішень Конференцією також можуть проводитися за допомогою сучасних засобів зв’язку (мережа інтернет, скайп-конференція, електронна пошта). Рішення про форму проведення такого засідання приймає рада Федерації та повідомляє про прийняте рішення членів Федерації не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до визначеної дати проведення такого засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

Керівники (голови) відокремлених підрозділів Федерації та делегати Конференції мають право надати свої пропозиції щодо питань, які включені або не включені до порядку денного Конференції, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Конференції.

Остаточний порядок денний затверджується на засіданні Конференції Федерації.

Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше 2/3 делегатів членів Федерації від загальної кількості обраних депутатів Конференції.

Головою Конференції є президент Федерації, а у випадку його відсутності віце-президент. У випадку відсутності президента Федерації та віце-президента, засідання веде найстаріший за віком делегат Конференції – член Федерації. На Конференції простою більшістю делегатів обирається секретар засідання, обов’язком якого є ведення та складання протоколу Конференції. Також на Конференції за потреби може обиратися мандатна та лічильна комісії із складу делегатів.

Конференція обирає членів Ревізійної комісії.

До компетенції Конференції належить розв’язання будь-яких питань діяльності Федерації.

Робота Конференції заноситься до протоколу, який підписують голова та секретар Конференції.

Кожен з делегатів Конференції має право одного голосу.

Голосування за дорученням не дозволяється.

Рішення приймаються простою більшістю голосів делегатів Конференції. Конференція має право прийняти рішення про таємні голосування з будь-якого питання порядку денного за пропозицією простої більшості делегатів. Під час підрахунку необхідної кількості голосів, за рівності голосів вирішальним є голос президента Федерації або головуючого на Конференції. Рішення, прийняті Конференцією з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Федерації та членів Федерації. Рішення, прийняті Конференцією, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Конференцією.

До виключної компетенції Конференції належить:

  • Визначення основних напрямків діяльності Федерації, затвердження її програм/планів та звітів про їх виконання.
  • Затвердження Статуту, внесення і затвердження змін до нього – необхідно не менше ¾ голосів делегатів, присутніх на Конференції.
  • Прийняття рішення про припинення діяльності Федерації – необхідно не менше ¾ голосів делегатів, присутніх на Конференції.
  • Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
  • Обрання/переобрання/відкликання президента Федерації, членів Ради Федерації, членів ревізійної комісії та визначення її кількісного складу.
  • Прийняття рішення про відчуження майна Федерації на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Федерації – необхідно не менше ¾ голосів делегатів, присутніх на Конференції.