Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Рада Федерації

Рада Федерації
Хокей на траві в Україні
Рада Федерації

Рада Федерації

Рада Федерації є керівним органом в період між Конференціями Федерації. До складу Ради входять:

  • президент, який є головою Ради
  • віцепрезидент
  • директор Федерації
  • інші члени Ради, обрані у кількості, визначеній Конференцією Федерації терміном на 4 (чотири) роки.

Рада Федерації збирається на свої засідання не рідше одного разу у три місяці. Засідання Ради Федерації веде президент, а у разі його відсутності віцепрезидент.

Позачергові засідання Ради Федерації скликаються за ініціативою президента або на вимогу не менше 1/3 членів Ради Федерації.

Рада Федерації має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше половини її членів. Засідання ради Федерації та прийняття рішень Радою Федерації також можуть проводитися за допомогою сучасних засобів зв’язку (мережі інтернет, скайп/зум конференції, електронної пошти тощо). Рішення про форму проведення такого засідання приймає президент та повідомляє про прийняте рішення членів Ради Федерації не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять календарних днів до визначеної дати проведення такого засідання. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

Рішення Ради Федерації приймаються простою більшістю голосів, окрім питань, зазначених у пунктах 3., 4., 7., де необхідно не менше 2/3 голосів. При рівності голосів голос президента Федерації є вирішальним.

Якщо члени Ради Федерації без поважних причин протягом 2 (двох) засідань не брали участі в діяльності Ради Федерації, вони автоматично вибувають з її складу.

Якщо член Ради Федерації подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин. У зв’язку з чим кількість членів Ради Федерації стає меншою, ніж визначено рішенням Конференції, рада Федерації більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергової Конференції. Рішення Ради Федерації, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Ради Федерації, обраної Конференцією.

Протокол засідання Ради Федерації підписують президент та секретар засідання. Рада Федерації зі складу присутніх на засіданні Ради Федерації обирає секретаря засідання, обов’язком якого є ведення та складання протоколу засідання Ради Федерації.

До компетенції Ради Федерації належить:

Забезпечення виконання завдань та функцій, визначених Статутом Федерації, та рішень Конференції.

Визначення шляхів/способів виконання напрямків поточної роботи Федерації.

Скликання Конференції, та порядок її проведення, визначення квоти представництва делегатів та порядок її скликання.

Затвердження Положення щодо членства у Федерації. Регламентів, положень та інших внутрішніх документів.

Прийняття рішень щодо членства у Федерації: набуття та припинення.

Встановлення розмірів вступних, членських, суддівських та інших внесків, внесків для участі у чемпіонатах. Кубках та інших спортивних/громадських заходів, порядок їх сплати. Погодження бюджету (кошторису доходів та витрат) Федерації на наступний календарний рік та надання його для затвердження на Конференції.

Прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів Федерації, затвердження Положення про відокремлений підрозділ.

Розгляд заяв від членів Федерації щодо порушення або обмеження їх прав.

Затвердження Положення про символіку, її опис, зразків печатки, штампів, бланків Федерації та інших внутрішніх документів Федерації, які мають нормативний характер.

Затвердження календарних планів спортивних, громадських заходів Федерації, забезпечення їх підготовки і проведення. здійснення контролю за їх дотриманням.

Прийняття рішень про створення комітетів, комісій, робочих груп Федерації та обрання їх складу.

Розробка та затвердження інших нормативних документів Федерації, які не є виключною компетенцією Конференції.

Розгляд та вирішення будь-яких інших питань Федерації, які не є виключною компетенцією Конференції.