Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Президент Федерації

Президент Федерації
Хокей на траві в Україні
Президент

Президент Федерації

Президент Федерації обирається Конференцією Федерації терміном на 4 (чотири) роки з правом продовження строку повноважень.

Повноваження президента дійсні з дати його обрання на Конференції та до початку наступної Конференції. На якій вирішуватиметься питання про обрання президента, або до дострокового припинення повноважень президента.

Президент обирається з-поміж членів Федерації прямим відкритим голосуванням простою більшістю голосів делегатів Конференції.

Кандидатом у президенти Федерації може бути громадянин України, який є членом Федерації, за умови сплати членських внесків та який надав програму розвитку Федерації на наступних чотири роки.

Кандидатуру президента Федерації можуть висунути члени Ради Федерації, керівники відокремлених підрозділів, делегати Конференції. Висування кандидатів на посаду президента Федерації припиняється за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дня проведення Конференції.

Одна й та сама особа може обиратися президентом Федерації необмежену кількість разів, у тому числі і поспіль.

Президент Федерації може бути відкликаний з посади за рішенням Конференції за ініціативою 2/3 від складу членів Ради Федерації до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

  • при неодноразовому порушенні вимог Статуту Федерації.
  • якщо своїми діями він завдав матеріальної чи моральної шкоди Федерації.

Президент Федерації може подати до Ради Федерації заяву про звільнення за власним бажанням.

У такому випадку його прохання задовольняється наступною позачерговою чи черговою Конференцією.У разі припинення або неможливості виконання президентом своїх обов’язків, виконання його функцій покладається на віце-президента. Віце-президент виконує обов’язки президента не більше, ніж до кінця періоду каденції президента, та не довше, ніж до наступної Конференції.У разі, якщо президент Федерації не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шість) місяців, Рада Федерації скликає позачергову Конференцію для обговорення становища та питання про керівництво Федерації.

До компетенції Президента належить:

Загальне керівництво роботою Федерації.

Право діяти від імені Федерації без довіреності, інших спеціальних повноважень, має право першого підпису. Виступає розпорядником коштів та майна Федерації за згодою та відповідним рішенням Ради Федерації, укладає та підписує від імені Федерації господарські та інші договори, контракти, дає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Федерації.

Забезпечення виконання рішень Конференції, ради Федерації.

Забезпечення дотримання Статуту Федерації у поточній діяльності всіма членами Федерації.

Представництво інтересів Федерації у всіх державних, громадських та інших органах, у тому числі міжнародних відносин, а також в суді, господарському суді та третейському суді без довіреності.

Видавання наказів, розпоряджень (доручень), інших внутрішніх нормативних актів та документів Федерації.

Планування діяльності Федерації, розподіл обов’язків між віце-президентом та іншими посадовими особами Федерації, організація та контроль за їх роботою та визначення/затвердження структури Федерації. Затвердження штатного розпису і чисельності апарату Федерації, встановлення розмірів посадових окладів, заохочень та інших видів преміювань. Право укладання різного виду контрактів.

Представництво інтересів Федерації у відносинах з вітчизняними та зарубіжними юридичними і фізичними особами, підтримання прямих міжнародних контактів та зв’язків, укладання відповідних угод, а також участі у здійсненні заходів, які не суперечать чинному законодавству України, міжнародним зобов’язанням України та Положенням цього Статуту.

Право подавати подання до Конференції/Ради Федерації на призначення/звільнення віце-президента Федерації.

Право подавати подання на Раду Федерації щодо відкриття/закриття відокремлених підрозділів Федерації.

Затвердження цільових програм, навчально-методичних матеріалів на відео-носіях, методичної літератури.

Контроль за підготовкою та проведенням атестацій на спортивні та кваліфікаційні ступені (звання, категорії), навчальних та суддівських семінарів, змагань, зборів та інших заходів Федерації.

Здійснення роботи із медіа з метою пропагування та популяризації хокею на траві та діяльності Федерації в цілому.

Визначення питань, які повинні бути винесені на розгляд Ради Федерації, організація та здійснення зовнішньо-економічної діяльності Федерації.

Організація діяльності структурних підрозділів (комітетів, комісій, робочих груп, відокремлених підрозділів тощо) та контроль за їх роботою.

Призначення/звільнення директора Федерації. Затвердження керівників (голів) відокремлених підрозділів Федерації.

Розв’язання інших питань, спрямованих на виконання Статутних завдань та здійснення поточної діяльності Федерації. Підготовка та подання до ради Федерації на погодження бюджет (кошторис доходів і витрат) на кожний календарний рік.

Виконує всі інші функції, необхідні для здійснення поточної діяльності Федерації.